Kalibrácia meracích platní a kontrolných pravítok

Vykonávame kalibrácie kontrolných platní a pravítok oceľových, granitových.

Kalibrácie vykonávame laserinterferometrom Renishaw až do dĺžky 20 m.

Od skúšok kontrolných platní a pravítok je vydávaný Merací protokol akreditovanou kalibračnou a skúšobnou službou, akreditovanou podľa medzinárodnej akreditačnej normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 : 2005 so stanovením štandardnej neistoty v súlade s EA 4 /02 a grafickým vyjadrením nameraných hodnôt.Kalibrácia meracích platní a kontrolných pravítok