Kalibrácia portálových súrad. mer. prístrojov

Vykonávame kalibrácie portálových súradnicových meracích
prístrojov.

Kalibrácie vykonávame  sadou koncových mierok do 1000 mm

Meracími krúžkami

laserinterferometrom Renishaw

Na základe  kalibrácie vydávame kalibračný certifikát so stanovením neistoty
v súlade s požiadavkou dokumentu EA 4/ 02 a grafickým vyjadrením nameraných
hodnôt.

Premeranie a kalibrácia spočíva v:

  • kontrola snímacieho systému CMM
  • kontrola geometrie CMM (priamosť a kolmostť osí)
  • kontrola dĺžkového odmeriavania
  • kontrola priestorového odmeriavania
  • kalibrácia, polohovania otočného stola súradnicového prístroja